galynėtis


galynėtis
galynė́tis vksm. Užteñka galynė́tis, tai̇̃ gerúoju nesibai̇̃gs!

.

Look at other dictionaries:

  • galynėtis — galynėtis, ėjasi, ėjosi eiti galynių (imtynių): Tik jaučiai galynėjas, o ne žmones Lp. Du vyrai galynėjasi, katras katrą parmes Kč. Vaikai, nesigalynėkit, ba dar sprandus nusisuksit Srj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiti — eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galintis — galìntis, ìnasi, ìnosi Š eiti imtynių, galynėtis: Kai galìntis, tai gali, o kai mokyklon eiti, tai sveikatos neturi Vlk. | Galinkitės su savo kūnu Gmž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galynėjimasis — sm. (1) → galynėtis: Kad anas bent kiek būtų mokęsis galynėjimosi amato, niekas negalėtų ano paveikti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grumti — grùmti, ia, grūmė tr. 1. BŽ97 spausti, maigyti, grūsti; varyti: Ką tu čia dabar grumì? J.Jabl. Vaikai kap vaikai – čia grumì (varai šalin), čia vėl apsisukę lenda Dkš. Ar audra čia atstaugs, pagirin sniegą grums? rš. | refl.: Kur čia dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grydyti — grydyti, grỹdo, grỹdė, grydyti, o, ė J.Jabl 1. J žr. gridyti 2. 2. refl. tąsytis, kamuotis, galynėtis: Grydytis BŽ571. Artojis su jaučiu, nemokančiu arti, grỹdos, t. y. žudos J. Jiedu grỹdos tarp savęs J. grydyti; išgrydyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keventis — keventis, ẽnasi, ẽnosi 1. [K] peštis, imtis, galynėtis: Gana keventis, jau ir apikakles nusidraskėt! Trg. 2. bartis, ginčytis: Ar neisit gulti, ko čia kevẽnatės iki vidurnakčio! Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūtiniuotis — krūtiniuotis, iuojasi, iãvosi už krūtų stvertis, muštis, galynėtis: Žiūrėk, vyrai bematant susirapčiuoja ir krūtiniuojasi Brt. Nėra tos dienos, kad jie kaip gaidžiai nesikrūtiniuotų Grž. Yra čia ko krūtiniuotis, – spjauk! Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kupetintis — kupẽtintis ( ytis), inasi, inosi 1. spiestis į krūvą, į kupetą: Avim, moja, šalta, kad kupẽtinas toj ant tos Vlk. 2. imtis, galynėtis: Kupẽtinomės, tai net pailsom Lš. kupetintis; sukupetinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • minoti — minoti, oja, ojo 1. tr. mindžioti: Parvertė ir jau minoja Aps. 2. refl. eiti imtynių, galynėtis, ristis: Anys minojas, katras katrą apgalės Rš. Jos brolis besiminodamas nuslaužė koją Dgl. Anas nelabai stipras, ale moka minotis Slk. Minojas katė… …   Dictionary of the Lithuanian Language